پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

طرح شاخص آسفالتین مطالعه آزمايشگاهي و نرم افزاري راه‌هاي جلوگيري از تشكيل رسوب آسفالتين
در مخازن سروك و فهليان ميدان نفتي يادآوران


متقاضي:
شركت  مهندسي و توسعه نفت

  

بررسي رسوب آسفالتين در مخزن و ستون چاه و تعيين نقشپارامترهاي مختلف در فرايندهاي توليد و تزريق كنترل رسوب آسفالتين

"ممانعت، رفع و كاهش رسوبات ناشي از آن"

 

 دستاوردها چکیده‌اي از طرح


* پيش‌بيني محدوده عملياتي دما، ‌فشار و تركيب جهت تشكيل و تشديد رسوب آسفالتين

* مطالعه رسوب آسفالتين در محيط متخلخل سنگ مخزن و ستون چاه

* شبيه‌سازي رسوب آسفالتين و نقش پارامترهاي مختلف کنترل رسوب آسفالتین بر ميزان رسوب با نرم‌افزارهاي موجود

* تعريف سناريوهاي توليد آينده با رويكرد پيش‌بيني رسوب آسفالتين

* نرم‌افزار پيش‌بيني رفتار فازي آسفالتين در شرايط استاتيكي - مدل ترموديناميكي.


تحقيقات و مطالعات آزمايشگاهي تعيين شرايط و دامنه تغييرات پارامترهاي عملياتي موثر بر تشکيل و تشديد و كاهش رسوبات آلي آسفالتيني در محيط متخلخل سنگ مخزن، ستون چاه (شبه‌ديناميكي) و فرايند تزريق گاز از جمله فعاليت‌هايي است كه در اين طرح انجام مي‌گيرد. 

تعيين و تدوين روش‌هاي ارزيابي ميزان اثر‌بخشي حلال‌ها بر رفع رسوبات آلي سنگين، بررسي ميزان اثر ديسپرسنت‌ها بر تشكيل رسوبات آسفالتين بر فرايند توليد و تزريق، شرايط استاتيکي و شرايط ديناميکي، کسب دانش فني توليد مواد کنترل‌کننده رسوبات با قابليت کاربرد در شرايط عملياتي مختلف، بومي‌سازي نرم‌افزار پيش‌بيني رفتار فازي آسفالتين و تعريف سناريوهاي بهينه توليد، از ديگر فعاليت‌هاي انجام‌شده در اين طرح است. 

<بازگشت به طرح های شاخص

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد