پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

 شرح اهداف اثر بخشي و دستاوردها


از عمده‌ترين مشکلاتي که ين روزها صنعت حفاري با آن مواجه است حفاري در مخازن کم‌فشار يا مخازن تخليه‌شده است. حفاري اين نوع مخازن همراه با مشکلات فني و اقتصادي زيادي از جمله هرزروي‌هي کنترل‌ناپذير در شکاف‌ها و گير لوله‌ها مي‌باشد که توسعه ين ميادين را از لحاظ اقتصادي غير سودآور مي‌نميد. تحقيقات علمي و تجربي ثابت نموده است که مي‌توان با توسعه تکنولوژي افرون‌ها، ين مشکل را حل كرد. افرون‌ها بخوبي مقدار هرزروي گل به درون سازند را کنترل مي‌کنند. دانش فني اين تحقيق شامل طراحي و ساخت سيال حفاري پيه‌افروني با استفاده از ترکيبات مناسب شامل سورفکتانت‌ها، پليمر‌ها و نانوافزودني‌ها و در نهايت بكارگيري عملياتي ين نوع سيال در عمليات حفاري و تعميراتي در مخازن تخليه‌شده و کاربردهي موفق ين تکنولوژي در ميادين بالغ مي‌باشد.

 

سيال حفاري N-EADF

 استفاده از سيالات حفاري پيه‌افروني در مخازن تخليه‌شده در ميادين نفتي و گازي

 استفاده در سازندهي با نفوذپذيري بالا و سنگ‌هي با شکاف‌هي ريز

 کنترل نرخ هرزروي و استفاده از افرون‌ها بعنوان عوامل اتصالي

 استفاده از سيال افرون‌هي گاز کلوئيدي در حفاري فروتعادلي

 افزيش پيداري چاه و توليد مخزن با استفاده از تکنولوژي سيال حفاري افروني

 حفاري تا عمق نهيي و تميزسازي سريع چاه


پيدار سازي افرون ها

q تعديل وزن سيال افروني با تنظيم حجم هواي حبس شده با توجه به شرايط حفاري

q پايدارسازي افرون ها تا دماي F ° 120 و فشار  psi 6000

q پايدارسازي افرون ها در محيط هاي نمكي با غلظت بالا

q قابليت ذخيره سازي و استفاده مجدد

q بازدارنده خوردگي ناشي از گاز H2S

q بهبود بندش سيمان حفاري

q كاهش 80% هرزروي و آسيب ناشي از سيالات حفاري

 

مشخصات ويژه

مشخصات ويژه افرون گاز کلوئيدي

* پايدار تا دمي  °F 250 ، فشار psi 6000

* ماندگاري حداقل 30 روز و پايدار در محيط‌هاي نمكي

* سيال حفاري کم جامد

* قابليت ذخيزه سازي و استفاده مجدد

* بازدارنده خوردگي ناشي از H2S

* گرانروي cp 300،000 در نرخ برش پيين (LSRV)

* توانيي حمل کنده‌هي حفاري و تميز سازي فضي حلقوي

* داشتن محيط انرژي يافته ساختاري (قابليت يجاد انسداد)

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد