پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

هدف

طراحي دوغاب سيمان سنگين با خاصيت الاستيك جهت استفاده در لايه هاي پرفشار و لايه هاي نمكي

دستاورد

• جلوگيري از تخريب پوشش سيماني و در شرايط حادتر مچالگي رشته جداري و نيز بالا بردن دوام سيمان در ايجاد اتصال بين لايه ها

• تبديل بارهاي نقطه اي ناشي از خزش لايه ها به بارهاي غير يکنواخت در طول غلاف سيماني و قبول تغيير
شکل هاي برگشت پذير

• افزايش الاستيسيته، مقاومت کششي و خمشي ترکيبات دوغاب هاي سيماني، در طيف هاي مختلف وزني

• افزايش انبساط حجمي سنگ سيمان بمنظور جلوگيري از نشت آب نمک در کفشک لوله هاي جداري

• قابليت مشبک کاري فوق العاده

تكنولوژي

جهت جلوگيري از تخريب مکانيکي غلاف سيماني، مشخص گرديده که سيمان هاي با مقادير بالاي نسبت استحکام کششي به مدول يانگ و مقادير پايين مدول يانگ در مقايسه با سنگ، بهترين سيمان ها در زمينه دوام مکانيکي مي باشند. مقادير ياد شده توابعي از شرايط ويژه ته چاهي مانند هندسه چاه، خصوصيات لوله هاي جداري، خواص مکانيکي سنگ و تاريخچه بارگذاري مي باشند. تخريب مکانيکي در نوار سيمان به سبب افزايش قابل توجه در فشار چاه (ناشي از آزمايش تعيين فشار، افزايش وزن گل، مشبک کاري لوله هاي جداري، انجام عمليات تحريک چاه، توليد گاز)، و نيز افزايش شديد دماي چاه (ناشي از عمليات توليد حرارتي، عمليات تزريق بخار، چاههاي فشار بالا/ دما بالا) و يا اعمال بارگذاري از جانب سازند (ناشي از پديده خزش، گسل خوردگي، تراکم سازند) به وقوع مي پيوندد.

در روشهاي جديد طراحي دوغاب از تكنولوژي بكارگيري ذرات الاستيك در داخل پودر سيمان استفاده شده كه ضمن بهسازي سيمانكاري چاه كيفيت بالاي مقاومت تراكمي را نيز باعث ميگردد.اين دوغابها به دليل افزايش الاستيسيته و مقاومت كششي و خمشي و همچنين افزايش انبساط حجمي سيمانكاري در لايه هاي پرفشار (گچساران) و در لايه هاي نمكي كه امكان خزش بسيار محتمل است راندمان بسيار بالا در جلوگيري از مچالگي لوله هاي جداري از خود ايفا مينمايد.

تاثير اقتصادي

• نيل به خودكفايي ملي و قطع وابستگي و جلوگيري از خروج ارز

• امكان صدور افزايه

• صيانت از مخازن و كاهش آسيب سازندي و بالابردن عمر مفيد چاه

• كارآفريني در كشور به ويژه در مراكز آموزشي و تحقيقاتي

اثربخشي

براي اولين بار مواد افزودني منبسط شونده با استفاده از مواد بومي در طراحي اين نوع دوغاب استفاده و به صورت آزمايشي در چاه هاي 370 و 407 ميدان مارون شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با موفقيت اجرا گرديد. قبل از ارائه اين تكنولوژي شركتهاي معتبر خارجي طراحي دوغابهاي الاستيك چاههاي ايران را به قيمتهاي بسيار گزاف بر عهده داشتند كه هيچكدام از عمليات موفقيت آميز نبوده است.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد