پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

شرح

با توجه به بررسي مشخصات سيالات گرفته شده از چاهها و مبادي ميداني و در ارزيابيهاي انجام شده، مواد شيميايي در تست ميداني مورد بررسي قرار گرفته که نتيجه مطلوب بدست آمد. همچنين ميزان مصرف مواد شيميايي پيشنهادي نيز براي استفاده ميداني مشخص شده و به کارفرما گزارش گرديد.

دستاورد  )ميزان اثربخشي(

باتوجه به نوع، غلظت و ماهيت تركيبات موجود در نمونه هاي گرفته شده از ميدان، و با در نظر گرفتن پديده رسوبات نيمه جامد در ميدان، جهت عمليات رسوب زاديي، مواد شيميايي در نظر گرفته شده ويژگيهاي زير را دارا
ميباشند:

• از لحاظ اقتصادي مواد شيميايي مقرون به صرفه مي باشد.

• از منابع داخلي تهيه گرديده است و دسترسي و حمل نقل آن به تأسيسات سر چاهي آسان ميباشد.

• داراي بهترين قابليت سياليت بخشي به رسوب ايجاد شده در تأسيسات سطح الارضي ميباشد.

• تا حد ممكن مواد شيميايي پيشنهادي در دماهاي پائين داراي عملكرد مناسب ميباشند.

• مواد شيميايي پيشنهادي داراي بيشترين سنخيت بين ماهيت آن ماده و مواد راسب شده در تجهيزات بهره برداري ميباشند.

• مواد شيميايي پيشنهادي با كمترين درصد اختلاط با سيال توليدي بيشترين كارآيي را دارا ميباشد.

• با بکارگيري اين پيشنهاد تضمين جريان توليدي گاز از مخزن استراتژيکي ذخيره سازي سراجه قم عملي گرديد.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد