پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

مقدمه

از آنجاكه در آيندهاي نزديك، حفاري چاه اكتشافي در استان گلستان جهت حصول به ذخاير هيدروكربوري توسط شركت نفت دردستور کار مي باشد و باتوجه به محدوديت دادههاي موجود از سازندهاي حوضه خزري در مطالعات زير سطحي،  مطالعه رخنمونهاي موجود در بخش شرقي استان مازندران تا بخش شرقي استان گلستان(شکل 1) ميتواند زمينه ساز ايدهاي مناسب در اين فرآيند اكتشافي باشد.

اهداف   

هدف از اجراي اين پروژه انجام مطالعات زمين شناسي و زئوشيميايي در منطقه مي باشد که شامل موارد ذيل مي گردد:

• مطالعات رسوب شناسي(يررسي رخسارهها، محيط رسوبي، مدل سازي رسوبي)

• مطالعات فسيل شناسي (سن سنجي بر اساس فرامينيفرها، پالينومورفها، استراکودها، دوکفهايها، گاستروپودها و نانوفسيلها).

• مطالعات چينه نگاري (سنگ شناسي، ضخامت افقها، تطابق چينه نگاري)

• مطالعات زمين شناسي ساختماني (بررسي هندسه ساختارها، توزيع استرسهاي تکتونيکي منطقه،  بررسي تکوين حوضه رسوبي در ارتباط با تکتونيک منطقه، تاثير فازهاي تکتونيکي، سينماتيک حوضه)

• ژئوشيمي آلي (مطالعه گلفشانها، ارزيابي سنگ منشاء، تحليل حوضه)

هر يک از موارد فوق اطلاعات مفيدي از تاريخچه تکامل حوضه خزر جنوبي و رابطه آن با حوضه رسوبي کپه داغ و البرز ارائه ميدهد. شايان ذکر است در پروژههاي آتي حفاري مقدار دقت فعاليتهاي اکتشافي افزايش پيدا ميکند.

نتايج انجام اين طرح

اجراي اين پروژه تحقيقاتي ميتواند سيستم نفتي (سنگ منشاء، سنگ مخزن، پوش سنگ) حوضه خزر جنوبي را مشخص نمايد. در شرايطي که نتايج حاکي از عدم وجود يک سنگ منشاء مناسب جهت توليد هيدروکربن باشد، اين مطالعه ميتواند در تعيين موقعيت مکاني مخازن مناسب براي ذخيره سازي گاز،  که نقشي ارزشمند در  ذخاير استراتژيک براي صدور گاز دارد، ايفا نمايد

کارفرما

شرکت نفت خزر در پروژه مذکور به عنوان کارفرما و ناظر اجرايي پروژه ميباشد.

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد