پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

شرح

از آنجاييکه حفاري لايههاي شيلي با قرار گرفتن در مجاورت سيالات حفاري، با عمده مشکلاتي مانند ناپايداري و تنگي ديواره، گير لولههاي حفاري، توپي شدن مته، گشادگي و بزرگي قطر چاه، ايجاد شكاف مواجه ميشود که خود يکي از چالشهاي بزرگ صنعت حفاري محسوب ميشود. لذا ميبايست با مطالعات جامع در شرايط آزمايشگاهي و كاربردي، شيلها را با روشهاي مدرن، شناسايي و عكس العمل آنها را در برابر فاز مايع سيالات نسل جديد مورد استفاده در منطقه، بررسي كرد. بررسي اثرات سيال حفاري حاوي افزايههاي نانومقياس بر سازندهاي در حال حفاري بهويژه رسها و شيلهاي حساس به آب بمنظور شناسايي و ارزيابي مكانيزمهاي مختلف آسيب سازند ناشي از اين فرآيند كه منجر به ناپايداري ديوارهها و متعاقباً مشكلات ديگر در عمليات حفاري ميشود، از اهداف اصلي اين تحقيق ميباشد.

اهداف

• شناسايي كامل شيلهاي منطقه و تهيه بانک اطلاعاتي جامع

• دستيابي به فناوري ساخت و تهيه نانوافزايه هدف مورد استفاده در سيال حفاري با توجه به خصوصيات منطقه

• طراحي نانوسيالات حفاري پايه آبي متناسب با اكتيويته شيل

• جلوگيري از هزينههاي اضافي تحميلي از ناپايداري ديوارههاي حساس به آب

آماده شدن بسترها و زيرساختهاي لازم در ساخت سايرنانوافزايههاي مورد مصرف در سيالات حفاري

كاربردها

• صنعت حفاري، تهيه سيالات نسل نوين حفاري

دستاوردها و اثر بخشي در صنعت

1. بومي سازي:

• تهيه نانو سيالات بومي متناسب با شرايط منطقه

• دستيابي به دانش فني و حركت به سمت بومي سازي توليد نانوافزايه هاي کنترل کننده تورم و ريزش لايه هاي حساس

• كسب اطلاعات فني- مهندسي جهت افزايش مقياس و توليد نيمه صنعتي نانوافزايه هاي هدف

• تهيه دستورالعمل هاي كاملا بومي براي كنترل كيفي نانوسيالات و افزايه هاي کنترل کننده تورم و ريزش لايه هاي حساس (ارزيابي و سازگاري )

2. رفع تنگناها و مشكلات صنعت:

• بررسي و تعيين ميزان عملكرد نانو افزايه ها در پايدارسازي ديواره چاه و جلوگيري از نفوذ آب و تورم لايه هاي حساس

• ساخت سيالات نسل جديد پايه آبي و دوستدار محيط زيست با كمترين آسيب وارده به سازند توليدي

3. تجاري سازي:

• آماده شدن بسترها و زير ساخت هاي لازم در ساخت نانو افزايه هاي کنترل کننده تورم و ريزش لايه هاي حساس

• دسترسي آسان به فرمولاسيون نانوسيالات در شرايط واقعي مخزن

• توانايي ساخت پايلوت به منظور توليد نانوذرات هدف در مقياس نيمه صنعتي و صنعتي

4. ايجاد و انتقال دانش:

• کسب دانش و تجربه لازم در سنتز و بكارگيري نانوافزايههاي هدف

• زمينه سازي واگذاري دانش فني فناوري هاي نوين مرتبط با پايدارسازي ديواره چاه و جلوگيري از نفوذ آب و تورم لايههاي حساس به صنعت

5. توجيه اقتصادي:

• انتخاب نوع نانوسيال مناسب با استفاده از طراحي، شبيه سازي و نتايج آزمايشگاهي سازگار با تمام شرايط عملياتي

• تقليل هزينه هاي مرتبط با سيالات حفاري به علت استفاده از نانوسيالات کنترل کننده تورم و ريزش لايه هاي حساس و حذف سيالات پايه روغني

• بکارگيري شرکت هاي داخلي با تجارب و ارتباطات بين المللي قوي

• صرفه جويي قابل توجه در خروج ارز از کشور

محصول ويژه

نانوسيالات حفاري کنترلکننده لايه هاي شيلي

NSI-EDF

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد