شنبه, 31 ارديبهشت 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

طرح‌هاي پژوهش تكنولوژي حفاري

استفاده از تكنولوژي توزيع دانه بندي ذرات جهت سيمانكاري پشت لوله هاي جداري و آستري چاهها به منظور بالا بردن كيفيت دوغاب و عمليات سيمانكاري و افزايش عمر مفيد چاه و به حداقل رساندن ريسك عمليات جديدترين تكنولوژي ساخت دوغاب سيمان بوده كه داراي ارزش افزوده فراوان در صنعت حفاري ميباشد. همانگونه كه ميدانيم بسياري از مخازن نفتي و گازي ايران بعلت افت فشار مخزن و بالا بودن وزن دوغاب همواره با هرزروي هاي شديد مواجه ميباشد براي مقابله به اين مشكل وزن دوغاب سيمان ميبايست تا pcf 60 كاهش يابد. تحقيقات گسترده‌اي برروي مواد افزودني سبك وزن كه قادر به كسب استحكام تراكمي سريع و بالا باشد انجام پذيرفته است. پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي اندازه ذرات منجر به كشف يك ماده جديد سبك كننده ريز با نتايج استثنائي گرديده است.

 

دليل برتري اين تكنولوژي نسبت به روشهاي سنتي بالا بودن مقاومت، كاهش زمان انتظار، پوشش سيماني محكم، طراحي آسان، امكان بالاي پيشگيري از مهاجرت گاز، پائين بودن نفوذ پذيري و خلل و فرج موجود در سنگ سيمان ميباشد. در روشهاي جديد طراحي دوغاب با تكنولوژي توزيع دانه بندي ذرات در پژوهشگاه صنعت نفت در واقع سيستمي مشابه سيستم توليد بتون براي ساخت دوغابهاي مناسب در نظر گرفته شده است كه ضمن بالا رفتن كيفيت سيمانكاري چاه مقاومت تراكمي سنگ سيمان نيز بطور چشمگيري افزايش مي يابد با تنظيم توزيع دانه بندي از نظر اندازه، رئولوژي دوغاب به طور محسوسي بهبود مي يابد.

با استفاده از فناوري نانوذرات و توزيع دانه بندي و همچنين بكارگيري ذرات سبك كننده مخصوص، سيمان سبك و فوق سبك در محدوده وزني 62 تا 80 پوند بر فوت مكعب ساخته شده است. با بكارگيري فناوريهاي فوق، ميزان تخلخل و تراوايي سيمان سبك كاهش و ميزان مقاومت تراكمي آن نسبت به سيمانهاي سبك متداول افزايش يافته است

بررسي و ارائه سيستم هاي منحرف كننده محلولهاي اسيدكاري جهت كاهش افت توليد سيالات در مخازن عملياتي

 هدف بررسي و طراحي سيستم هاي منحرف كننده اسيد در عمليات اسيدكاري به منظور دستيابي به سيستم منحرف كننده بهينه و افزايش راندمان عمليات اسيد كاري در چاه هايي كه داراي لايه هايي با تراوايي ناهمگون هستند مي باشد. اين سيستم منحرف كننده بهينه باعث هدايت هدفمند اسيد به لايه ها گشته و بر افزايش يكنواخت تراوايي لايه هاي مختلف كمك نمايد.

با توجه به رسالت‌هاي پژوهشگاه و همچنين ماموريت‌هاي اصلي مركز مطالعات تكنولوژي حفاري چندين ايده كه كاملا جزء محورهاي تحقيقاتي و پژوهشي بوده و مي‌توانند بصورت طرح‌هاي چند ساله و يا پروژه‌هاي بلند مدت تعريف و انجام گيرد، بشرح ذيل ارائه شده است:

 

1.1 عنوان: مطالعه جامع تكنولوژي‌هاي نوين حفاري چاه‌هاي هيدروكربني

شرح: به منظور بكارگيري و بهره‌جويي از تكنولوژي‌هاي نوين در بخش بالادستي حفاري، سازمان دهي مطالعات در قالب طرح چندساله و متمركز از اهداف اصلي بوده تا بتواند ضمن برقراري ارتباطات مستمر با مديريت‌هاي مختلف صنعت و كسب ديدگاه‌هاي عملياتي و تجارب آن‌ها، پروژه‌هاي تحقيقاتي در رابطه با تكنولوژي‌هاي نوين موردنياز صنعت حفاري تعريف و پس از ارزيابي و تاييد نهايي نتايج آزمايشگاهي، آن‌ها را كاربردي‌تر سازد.

 2.1 عنوان: تهيه، بهينه سازي و تدوين روشهاي جامع كنترل كيفي كاربردي (آزمايشگاهي و ميداني) مواد افزودني سيالات حفاري پايه‌آبي در شرايط حفاري ميادين ايران

شرح: امروزه با توجه به پيشرفت تكنولوژي حفاري به ويژه در عمق‌هاي زياد و نياز به مواد افزودني، تعداد زيادي از آنها توسط شركت‌هاي توليدي متعددي در صنعت حفاري استفاده مي‌شود كه اكثرا فاقد دستورالعمل كنترل كيفي و استاندارد بوده و بررسي‌هاي كاربردي تحت شرايط سرچاهي آن‌ها با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌باشد لذا جهت سرعت بخشيدن در رفع اين كمبودها چنين ايده‌اي در ذهن خطور نموده و ضروري تشخيص داده مي‌شود.

 3.1 عنوان: مطالعه سوابق تحقيقاتي و بررسي‌هاي آزمايشگاهي كاربردي نانوتكنولوژي در سيالات حفاري چاه‌هاي هيدروكربني

شرح: استفاده وسيع از سيالات در عمليات حفاري در حوزه جغرافيايي بخش‌هاي خشكي و دريائي و نقش آن در پايدارسازي ديواره چاه و همچنين جلوگيري از آسيب‌هاي وارده به مخازن  ايجاب مي‌نمايد تحقيقات و مطالعات پيشرفته و متمركزي در بهينه‌سازي خواص آن با تمركز بر افزايه‌هاي نوين در راستاي كاهش هزينه‌ها و رعايت مسا ئل زيست‌محيطي و بهينه‌سازي روش‌هاي عمليات حفاري بويژه در محيط‌هاي چالش‌زاي اين صنعت تحت طرح مطالعه جامع تكنولوژي‌هاي نوين نانو در سيالات حفاري كه اهداف مشخصي را دنبال مي‌كند از ضروريت اجراي اين طرح مي‌باشد.

 

اجرای عملیات چاه محور

  • مطالعه و آناليز فاكتور هاي تاثيرگذار بر روي عملكرد چاه ها و انجام تحليل حساسيت روي راه حل هاي مختلف رفع مشكلات توليدي
  • اولويت بندي كليه راه حل هاي ممكن براي انتخاب بهترين راه حل
  • اولويت بندي چاه هايي كه براي رفع مشكل آنها راه حل يكسان ارايه شده است با توجه به محدوديت هاي اقتصادي

 

گروه پژوهش و فناوريهاي حفاري و تكميل چاه

الف) افزايش كيفيت سيمان حفاري با استفاده از تكنولوژي توزيع دانه بندي غير يكنواخت

استفاده از تكنولوژي توزيع دانه بندي ذرات جهت سيمانكاري پشت لوله هاي جداري و آستري چاهها به منظور بالا بردن كيفيت دوغاب و عمليات سيمانكاري و افزايش عمر مفيد چاه و به حداقل رساندن ريسك عمليات جديدترين تكنولوژي ساخت دوغاب سيمان بوده كه داراي ارزش افزوده فراوان در صنعت حفاري ميباشد. همانگونه كه ميدانيم بسياري از مخازن نفتي و گازي ايران بعلت افت فشار مخزن و بالا بودن وزن دوغاب همواره با هرزروي هاي شديد مواجه ميباشد براي مقابله به اين مشكل وزن دوغاب سيمان ميبايست تا pcf 60 كاهش يابد. تحقيقات گسترده‌اي برروي مواد افزودني سبك وزن كه قادر به كسب استحكام تراكمي سريع و بالا باشد انجام پذيرفته است. پيشرفتهاي اخير در تكنولوژي اندازه ذرات منجر به كشف يك ماده جديد سبك كننده ريز با نتايج استثنائي گرديده است.

دليل برتري اين تكنولوژي نسبت به روشهاي سنتي بالا بودن مقاومت، كاهش زمان انتظار، پوشش سيماني محكم، طراحي آسان، امكان بالاي پيشگيري از مهاجرت گاز، پائين بودن نفوذ پذيري و خلل و فرج موجود در سنگ سيمان ميباشد. در روشهاي جديد طراحي دوغاب با تكنولوژي توزيع دانه بندي ذرات در پژوهشگاه صنعت نفت در واقع سيستمي مشابه سيستم توليد بتون براي ساخت دوغابهاي مناسب در نظر گرفته شده است كه ضمن بالا رفتن كيفيت سيمانكاري چاه مقاومت تراكمي سنگ سيمان نيز بطور چشمگيري افزايش مي يابد با تنظيم توزيع دانه بندي از نظر اندازه، رئولوژي دوغاب به طور محسوسي بهبود مي يابد.

با استفاده از فناوري نانوذرات و توزيع دانه بندي و همچنين بكارگيري ذرات سبك كننده مخصوص، سيمان سبك و فوق سبك در محدوده وزني 62 تا 80 پوند بر فوت مكعب ساخته شده است. با بكارگيري فناوريهاي فوق، ميزان تخلخل و تراوايي سيمان سبك كاهش و ميزان مقاومت تراكمي آن نسبت به سيمانهاي سبك متداول افزايش يافته است.

 

 

 

ب‌)    بررسي و ارائه سيستم هاي منحرف كننده محلولهاياسيدكاري جهت كاهش افت توليد سيالات در مخازن عملياتي

هدف بررسي و طراحي سيستم هاي منحرف كننده اسيد در عمليات اسيدكاري به منظور دستيابي بهسيستم منحرف كننده بهينه و افزايش راندمان عمليات اسيد كاري در چاه هايي كه داراي لايه هايي با تراوايي ناهمگون هستند مي باشد. اين سيستم منحرف كننده بهينه باعث هدايت هدفمند اسيد به لايه ها گشته و بر افزايش يكنواخت تراوايي لايه هاي مختلف كمك نمايد.

 

 

همكاريهاي فناورانه گروه سنگ وسيال مخزن

 مطالعات ازدياد برداشت ( تزريق گاز، مواد شيميايي، پليمر، سورفكتنت و..  به مخازن ماسه اي و كربناته)

 مطالعات استفاده  از امواج فرا صوت در توسعه روشهاي ازدياد برداشت و رفع رسوبات در چاه

 ازدياد برداشت از مخازن گاز ميعاني با رويكرد دگرساني ترشوندگي به­منظور بهينه­سازي استراتژي توليد با استفاده از مواد نانو در مخازن كربناته

 رويکرد جديد در مطالعات مغزه هاي سازند  آسماري مخازن هيدروكربوري ايران با استفاده از تعيين و مدل سازي پارامتر هاي استاتيکي و ديناميکي مخزني به روش NMR  و X-RAY و مقايسه با نتايج داده هاي آزمايشگاهي مغزه

 استفاده از Digital Core در مطالعات نوين شبيه­سازي آزمايشات روتين و ويژه مغزه

ازدياد برداشت از مخازن گاز ميعاني با رويكرد دگرساني ترشوندگي به­منظور بهينه­سازي استراتژي توليد با استفاده از مواد نانو در مخازن كربناته

رويکرد جديد در مطالعات مغزه هاي سازند آسماري مخازن هيدروكربوري ايران با استفاده از تعيين و مدل سازي پارامتر هاي استاتيکي و ديناميکي مخزني به روشNMR  و X-RAY و مقايسه با نتايج داده هاي آزمايشگاهي مغزه

استفاده از روش Digital Core در مطالعات نوين شبيه­سازي آزمايشات روتين و ويژه مغزه

مطالعات آزمايشگاهي به منظور تعيين روش هاي نوين و بهينه در ازدياد برداشت

مطالعات پژوهشي با بهره گيري از تحقيقات آزمايشگاهي بر روي نمونه هاي مغزه سنگ مخزن

طراحي مدل سه بعدي فضاي تخلخل و ليتولوژي در مخازن كربناته با استفاده از تركيب تكنولوژي سي تي اسكن و نتايج تزريق جيوه

 

 

همكاري هاي فنآورانه گروه زمين شناسي نفت:

انجام پروژه شيل گازي با همكاري و مشاوره اساتيد و متخصصين دانشگاه آخن صورت مي گيرد كه در زمينه توليد شيل گازي تجارب خوبي دارند. ادامه اين مطالعات مي تواند به همكاري هاي فنآورانه بيانجامد كه فرصت خوبي جهت انتقال دانش فني از سوي مشاور به كارشناسان داخلي مي باشد.

 

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد