پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

هدف از مديريت مخزن، استفاده از منابع موجود مانند فناوري، نيروي انساني و فرايندها برای حداکثرسازي بازيافت اقتصادي از مخزن با هدف کاهش ريسک و عدم‏قطعيت، افزايش توليد نفت و گاز، افزايش بازيافت وکاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي و عملياتياست.

فناوري هوشمند کردن در صنايع بالادستي نفت با اسامي چاه هوشمند، مخزن هوشمند يا ميدان هوشمند در فارسي و عباراتي شبيه به Digital Field, e-Field, i-Field, Smart Compeletion, Intelligent Field, Smart Field بيان مي‌شود. اين فناوري را مي‌توان فلسفه يا پارادايمي جديد ناميد که با تکيه بر روش‌هاي گذشته، طرحي نو در انداخته است. همان طور که فناوری اطلاعات توانست بر تمام صنايع و علوم ديگر تاثير گذارد، اين فناوري نيز صنعت نفت را چنان متاثر کرده که در بعضي از متون، اين ميادين را نسل جديد ميادين نفتي می‏نامند. اساس فناوري مخزن هوشمند، تغيير نگرش است. اين فناوري، مجموعه‌اي از فرايندهاي مديريت تغيير است که بهينه‌سازي موردي را به بهينه‌سازي يک‌پارچه و مستمر تبديل و آن را از دوران اکتشاف مخزن شروع و تا فروش فرآورده‌ها دنبال مي‌کند. 

 

زمینه‏ های پژوهش و توانمندي‌ها

 - انجام مطالعات جامع و برنامه‏ريزي راهبردي فناوري مخزن هوشمند

 - طراحي و ساخت چاه مصنوعي هوشمند

 - تهيه شناسنامه فني فناوري ميدان هوشمند و تدوين الگوي هوشمندسازي ميادين

 - امكان‏سنجي استفاده از فناوري ميدان هوشمند در ميادين نفت و گاز

 - شبيه‏ سازي و طراحي سناريوي بهينه فناوري مخازن هوشمند در ميادين نفت و گاز

 - طراحي تفصيلي زيرسطحي و ارزيابي فني-اقتصادي سناريوي بهينه برای پياده کردن فناوري مخازن هوشمند در ميادين نفت و گاز

 - ارايه مشاوره در به‏كارگيري و انتقال فناوري چاه/مخزن هوشمند

- زيابي ريسك و عدم قطعيت در مطالعات مخازن و طرح توسعه ميادين نفت و گاز

فعاليت‌ها

• پروژه مطالعه جامع و برنامه ريزي راهبردي تکنولوژي مخزن هوشمند

• پروژه طراحي و ساخت اولين چاه مصنوعي هوشمند خاورميانه 

• پروژه تهيه شناسنامه فني تكنولوژي ميدان هوشمند و تدوين الگوي هوشمندسازي ميادين

•&• پروژه امكان سنجي بكارگيري تكنولوژي ميدان هوشمند در ميادين شركت نفت مناطق مركزي ايران

برنامه آتي

• pan class="Apple-converted-space"> 
شبيه سازي و طراحي سناريوي بهينه تكنولوژي مخازن هوشمند در ميدان ماله كوه شركت نفت مناطق مركزي ايران

• طراحي تفصيلي زيرسطحي و ارزيابي  فني- اقتصادي سناريوي بهينه هوشمندي براي مخزن فهليان ميدان دارخوين جهت پياده سازي تكنولوژي 

مخازن هوشمند، شركت نفت و گاز اروندان

• ارائه برنامه بكارگيري سامانه هوشمند در چاههاي معرفي شده از مناطق نفت خيز جنوب

 

 بازگشت

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد