پنج شنبه, 09 تیر 1401

پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت

گروه مطالعات مخزن

مطالعات جامع مخازن، ضروري‌ترين فعاليت در فرايند توسعه ميادين و برداشت صيانتي از مخازن است، به‌طوری که بدون انجام مطالعات جامع و توصيف دقيق مخازن، اجرای روش‌هاي ازدياد برداشت ميسر نیست.

محورهاي اصلي فعاليت گروه مطالعات مخزن شامل توصيف دقيق مخزن (زمين‌شناسي، ژئوفيزيک و پتروفيزيک و...) و ساخت مدل سه‌بعدي استاتیک مخزن به صورت يک‌پارچه و مطالعات و مدل‌سازی ژئومكانيك ميادين است.

فعالیت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی توصیف مخزن در این گروه به صورت کار تیمی و با همکاری گروه‌های پژوهشی زمین‌شناسی مخزن و ژئوفیزیک مخزن و به صورت يک‌پارچه انجام مي‌شود. با توجه به نقش محوري پتروفيزيك در فعاليت‌هاي مطالعات مخازن و توسعه ميادين، بخش پتروفیزیک در زیرمجموعه گروه مطالعات مخزن قرار گرفته است.

بخش پتروفیزیک

ارزيابي پتروفيزيكي، يك عنصر كليدي در مطالعات جامع مخازن شامل تهيه مدل‌هاي استاتيك و ديناميك و مطالعات ژئومكانيك ميادين است. نتايج اين مطالعات شامل تعيين خواص سنگ‌ها، ميزان تخلخل و نفوذپذيري، نوع و ميزان اشباع‌شدگي سيالات مختلف و شكستگي‌ها و رخساره‌ها، باعث تاييد و تقويت تفسيرهاي ژئوفيزيكي و تئوري‌هاي زمين‌شناسي مي‌شود. تركيب نتايج مطالعه پتروفيزيكي با نتايج حاصل از مطالعه زمين‌شناسي، آناليز مغزه و آزمايش‌هاي چاه‌آزمائي به مديريت بهينه مخزن كمك مي‌كند. بخش پتروفیزیک گروه مطالعات مخازن پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان پيشگام در پژوهش علم پتروفيزيك، اهداف خود را به توسعه و پيشبرد علم پتروفيزيك و كاربرد آن در ارزيابي سازند، مطالعات جامع مخازن هيدروكربوري، مطالعات ژئومكانيكي و آناليز شكستگي‌ها و تخمين پارامترهاي ژئوشيميايي معطوف كرده است. هم‌چنين مشاوره و ارائه دوره‌هاي آموزشي به صنعت نفت و دانشجويان رشته‌هاي مرتبط در دستور كار اين بخش قرار دارد.

توانمندي‌ها

تحقيقات و پژوهش‌هاي بنياني و كاربردي پتروفيزيك

پردازش و تفسير نمودارهاي معمول پتروفيزيكي و تعيين پارامترهاي سنگ و سيال مخازن

پردازش و تفسير نمودارهاي تصوير‌گر (FMS, FMI, EMI, UBI,OBMI,…) و شناسائي و انواع شكستگي‌ها و شيب و امتداد آن‌ها و جهت تنش‌هاي اصلي، مدل‌سازي شكستگي‌ها و تحليل بافت سازندها

پردازش و تفسير نمودار NMR و شناسائي دقيق اندازه و توزيع حفرات، ميزان تخلخل، انواع سيالات مخزن و هيدروكربور قابل برداشت، مدل‌سازي فشار مويينگي و تخمين نفوذپذيري

پردازش و تفسير نمودار DSI (تعيين سرعت امواج برشي، تراكمي و استونلي، ضرايب الاستيك و آنيزوتروپي تنش و شكستگي‌ها)

انجام مطالعه پتروفيزيكي جهت مطالعات جامع توصيف مخزن

پردازش و تفسير نمودارهاي پتروفيزيكي در چاه‌هاي افقي و جهت‌دار

پردازش و تفسير نمودارهاي پتروفيزيكي در مخازن غيرمتعارف مثل شيل‌هاي گازي، شيل‌هاي نفتي، ماسه‌سنگ‌هاي متراكم و هيدرات‌هاي گازي

طراحي، پردازش و تفسير نمودارهاي پتروفيزيكي مختلف به منظور بررسي مچاله‌شدگي لوله جداري

تطابق نتايج نمودارهاي پتروفيزيكي مختلف با نتايج مغزه‌هاي حفاري، زمين‌شناسي و مهندسي مخزن

مدل‌سازي تخلخل، نفوذپذيري، اشباع‌شدگي و رخساره‌اي مخزن

مطالعه حساسيت، تعيين حدود برش و عدم قطعيت پارامتر‌هاي پتروفيزيكي

تعيين رخساره‌هاي الكتريكي و مدل‌سازي رخساره‌هاي سنگي

بررسي توان هيدروكربورزائي (TOC) و تخمين پارامترهاي ژئوشيميايي سنگ منشاء از طريق نمودارهاي پتروفيزيكي و تلفيق نتايج با نتايج آزمايش‌ها ژئوشيميايي

استفاده از روش‌هاي مختلف هوشمند براي تخمين نمودارهاي خام و پارامترهاي پتروفيزيكي

ترسيم مقاطع طولي بين چاه‌هاي مختلف يك ميدان و كمك به زون‌بندي آن

آناليز آزمايش‌ها فشار مخزن (RFT, MDT,…) و تعيين سطوح تماس سيالات مخزن

آناليز نتايج آزمايش‌هاي معمولي و ويژه مغزه‌هاي نفتي

مطالعات ژئو مكانيكي ميادين با استفاده از نتايج نمودارهاي پتروفيزيكي و تست‌هاي آزمايشگاهي به منظور تعيين تنش‌هاياصلي برجا و تنش‌هاي القايي، فشار منفذي و فشار شكست ديواره چاه، مدل‌سازي تحليلي و عددي ژئومكانيكي ميدان، طراحي مسير بهينه حفاري و وزن ايمن سيال حفاري، تعيين نقاط بهينه جهت نصب لوله جداري، پيش‌بيني توليد ماسه و طراحي شكست هيدروليكي

پردازش و تفسير نمودار‌هاي بررسي كيفيت سيمان (IS, USIT, CBL, VDL)

ارائه دوره‌هاي آموزشي پتروفيزيك و ژئومكانيك و نرم‌افزارهاي مرتبط براي صنعت نفت در ده عنوان مختلف.

 

 

 بازگشت

خبرنامه

خبرهای هفتگی ما را تنها با وارد كردن ايميل خود دريافت كنيد